01 Root Chakra

no name

256 hz | Âm nhạc để mở khóa luân xa gốc | Chữa lành nỗi sợ hãi, nghi ngờ và bất an Luân xa thứ nhất

256Hz, bất an, chữa lành, luân xa gốc, mở khóa, nhạc sóng não, nhạc tần số, nỗi sợ

https://www.youtube.com/watch?v=XFAumNJnmio