Thần giao cách cảm – Khả năng đã mất của con người?

Thần giao cách cảm là gì? Thần giao cách cảm (telepathy) là khả năng đọc ý nghĩ người khác hay trao đổi thông tin trực tiếp giữa các bộ não. Nó là một trong bốn hiện tượng ngoại cảm, bao gồm thần giao cách cảm, thấu thị (hay thấu thính), tiên tri và hậu tri. … Đọc tiếp Thần giao cách cảm – Khả năng đã mất của con người?